Logo Emgas.

Veiligheid

Werken met gassen in flessen en cilinders brengt risico’s met zich mee, voornamelijk omdat ze onder druk zijn opgeslagen of omdat de gassen ontvlambaar of brandbevorderend zijn. Ook de kwaliteit van de gebruikte apparatuur speelt hierbij een belangrijke rol.

Door wetgeving, denk aan arbo-wet, RI&E en gebruikers- en omgevingsvergunningen, bent u als bedrijf verplicht het veilig werken met gassen in flessen te waarborgen door middel van het vastleggen van procedures en training van medewerkers.

Gasflessen veilig opgeslagen in een gasflesopslag.

Regelgeving Gasproducten

Door in contact te blijven met beleidsmakende en uitvoerende overheidsinstanties is Emgas continu op de hoogte van de actuele landelijke regelgeving. Met ervaringsdeskundigen en veiligheidsverantwoordelijken van internationale gascilindermaatschappijen vindt eveneens regelmatig overleg plaats over veiligheidsvraagstukken.

Emgas informeert u graag over de van toepassing zijnde richtlijnen. Wij doen dit mede op basis van ervaring. Een bindend advies kunnen wij nooit geven, omdat deze alleen kan worden afgegeven door de daartoe bevoegde overheidsinstanties, zoals een omgevingsdienst.

15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. Hierin zijn de belangrijkste risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, de veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid opgenomen. Ook worden de mogelijke gevolgen van deze risico’s voor het bestrijden van een ramp benoemd.

Om deze risico’s te beheersen, en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken, zijn maatregelen opgenomen waaraan moet worden voldaan. Naast de in de PGS genoemde maatregelen is het mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te treffen voor zover de wetgeving dit toelaat.

PGS-15: de richtlijn voor (tijdelijke) opslag met betrekking tot brand-, arbeids- & milieuveiligheid

De PGS-15 richtlijn bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen beheersbaar zijn. Bedenk wel dat er per gemeente aanvullende of afwijkende regels kunnen gelden; de desbetreffende milieufunctionaris heeft hierin een autonome positie. Ook op bouwplaatsen of in andere werkomgevingen kunnen door de gemeente aanvullende regels worden opgelegd. Emgas brengt u graag u in contact met een erkende veiligheidsadviseur.

Maatregelen uit de PGS-15 Richtlijn

Hoofdpunten van de PGS-15 richtlijn ten aanzien van de opslag van gassen zijn hieronder kort samengevat. Lees de actuele versie van de PGS-15 regelgeving.

Gassoort & Hoeveelheid

Ieder gas heeft specifieke gevaareigenschappen. Gassoort en hoeveelheid zijn bepalend voor de opslagvoorziening. Vanaf 125 liter waterinhoud is PGS-15 richtlijn van toepassing.

Materiaal & Positie

De brandwerendheid (WBDBO: weerstand brand doorlating en brand overslag) van het materiaal waarvan de opslag is vervaardigd bepaalt mede de positie waar deze mag worden neergezet volgens de afstandentabel van de PGS-15.

Beveiliging

Gascilinders dienen tegen omvallen te worden beveiligd met een ketting, beugel of klemband. Voor bepaalde rijroutes van heftrucks & voertuigen is aanrijdbeveiliging van de opslag noodzakelijk.

Inpandige Gasflesopslag


Voor inpandige gasflesopslagen gelden bepaalde voorwaarden. Een in een gebouw geïntegreerde opslag moet bijvoorbeeld bestaan uit ten minste één buitenmuur met een deur. Staat een opslag los in de ruimte (brandveiligheidskast), dan moet deze voldoen aan de norm EN 14470-2.

Hulpmiddelen

Signaleringsborden die aan de opslagvoorziening zijn bevestigd waarschuwen voor de gevaren van gassen. Het aanbrengen van een slot en een poederblusser ABC (minimaal 6kg) maakt de opslagvoorziening veilig en compleet.

Werkvoorraad

Werkvoorraad betreft gasflessen die aan een apparaat zijn aangesloten zodat ermee kan worden gewerkt. Denk de gasfles op een lasmachine, flessenkar met autogeenbrander of vorkheftruck. Werkvoorraad is vrijgesteld van de PGS-15 regelgeving.

Afstandentabel

WBDBO staat voor "Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag" en wordt vastgesteld volgens specifieke normen en voorschriften in de bouwregelgeving. De term verwijst naar de mate waarin een bouwelement, zoals een wand, vloer, plafond of dak, bestand is tegen branddoorslag en brandoverslag.

De WBDBO-afstandentabel hieronder geeft aan hoe lang een opslagvoorziening zijn brandwerende eigenschappen behoudt als deze op een bepaalde afstand van de inrichting of inrichtingsgrens is geplaatst. Na deze duur kan er doorbranding ontstaan waardoor vlammen of hete gassen aan de andere kant doordringen.

Totale waterinhoud opgeslagen
gasflessen < 2500 liter

WBDBO
60 minuten

WBDBO
30 minuten

WBDBO
0 minuten

Minimale afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens:

0 meter

1 meter

3 meter

Minimale afstanden van de opslagvoorziening tot een bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting:

0 meter

3 meter

5 meter

Totale waterinhoud opgeslagen
gasflessen > 2500 liter

WBDBO
60 minuten

WBDBO
30 minuten

WBDBO
0 minuten

Minimale afstanden van de opslagvoorziening tot de inrichtingsgrens:

0 meter

3 meter

5 meter

Minimale afstanden van de opslagvoorziening tot een bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting:

0 meter

5 meter

10 meter

NB1

Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend gebouw, dan moet dat deel van de wand, en de wand tot maximaal 4 meter boven en 2 meter aan weerszijden van de gasflessen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.

NB2

Afstandsbepalingen gelden voor veiligheid op eigen terrein. Er is geen rekening gehouden met externe veiligheid, want dit is vastgelegd in de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen.

ADR: Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Gevaarlijke stoffen, zoals gasflessen, mogen alleen worden vervoerd volgens de ADR-regelgeving, een verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Indien het vervoer binnen de zg. 1000-puntenregeling van de ADR valt, is een vrijstelling van toepassing.

Deze vrijstelling hangt onder meer af van het type stof dat wordt vervoerd en het totaal aantal kilogram/liters van de vracht. Als het vervoeren met een gevaarlijke stof ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit van het bedrijf, bijvoorbeeld een servicemonteur heeft een karweifles in de bus die hij al dan niet gebruikt, geldt eveneens een vrijstelling.

Op grond van het arbeidsbesluit dient bij vrijstelling wel (aantoonbaar) een Toolbox Meeting te zijn gevolgd door alle medewerkers van het desbetreffende bedrijf. Deze Toolbox Meeting behandelt de gevaareigenschappen van gassen en hoe hiermee om te gaan tijdens gebruik, transport en opslag.

Meer weten over de ADR? Bekijk de ADR-regelgeving op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

ADR 1000-Puntenregeling

Vervoer met of zonder ADR

Iedere gasfles vertegenwoordigt een aantal punten in een bepaalde vervoerscategorie. Bij aankoop van gasflessen vermelden wij op het afhaaldocument het totaal aantal punten van uw lading.

Zolang de lading onder de 1000 punten blijft, mag u deze zelf vervoeren. Vanaf een puntentotaal van 1000 hebt u een ADR-opleidingscertificaat nodig om het transport te mogen vervoeren.

Niet in het bezit van een rechtsgeldig certificaat? Dan kunnen wij de gasflessen bezorgen.

Lees meer over het ADR-puntensysteem of vraag het ons. Wij adviseren u graag.

Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het van belang dat gebruikers zich bewust zijn van de risico’s, zodat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Via veiligheidsinformatiebladen en training wordt kennis gedeeld en kan het risico op ongelukken tot een minimum worden beperkt.

Veiligheidsinformatiebladen

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat. Een VIB bevat onder meer advies over het veilige gebruik van de stof en de beschikbare beschermingsmiddelen. Daarnaast geeft een VIB informatie over de eigenschappen, chemische samenstelling, transport en afvoer van de stof.

Het is wettelijk verplicht dat een leverancier een VIB correct opstelt. Als informatie niet klopt of ontbreekt, kan dit gevaar opleveren voor personen die ermee werken. Met de VIB-check kan worden gecontroleerd of een veiligheidsinformatieblad aan de eisen voldoet.

Voor onderstaande gasflessen, die door Emgas zelf worden afgevuld, is het veiligheidsinformatieblad propaan beschikbaar.

  • Heftruckgas: Motorgas, CS14 en AL14

  • Horecagas: Queasy

  • Emgas 10,5kg / 33kg, Emgas Light, Eurotank

Werkinstructie Heftrucktanks

Voor gebruikers van heftruckgasflessen heeft Emgas de werkinstructie omgang met heftrucktanks beschikbaar. Deze instructie bevat tips en informatie die het gebruik van dit type gastanks gemakkelijk en veilig maken, waaronder het plaatsen, aansluiten, ontkoppelen en verwijderen van een heftruckgasfles.

Met de juiste werkinstructie gaat iedereen veilig aan de slag.

Training & Veiligheidsadvies

Ook als het werken met gassen niet tot de hoofdactiviteit behoort is een werkgever wettelijk verplicht werknemers goed te (laten) instrueren over het veilig werken met gasflessen. Omdat Emgas al decennia met gas werkt, en wij de risico’s ervan kennen als geen ander, is door ons een training ontwikkeld waarin alle aspecten uitgebreid aan bod komen.

Toolbox Meeting

In de Toolbox Meeting wordt onder meer ingegaan op:

  • gevaareigenschappen van gas

  • opslag en vervoer van gasflessen

  • wettelijke documentatie

  • veiligheidsregels voor het werken met gasflessen

  • uitreiking deelnamecertificaat

Veiligheidsconsult

Omdat wij onze expertise graag delen behoort een veiligheidsconsult ter plaatse ook tot de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gemak dient de Veiligste Zaak

Veiligheidsproducten

Het vinden van alle producten die nodig zijn om gasflessen veilig op te slaan is vaak een tijdrovende zaak. Stop met zoeken! Op gasflesopslag.nl zijn alle producten voor gasflesopslag te vinden; alles volgens de PGS-15 richtlijn. Wel zo gemakkelijk en veilig!

De cookies worden gebruik om deze website optimaal te laten functioneren. Door op ‘Accepteren’ te klikken, verklaart u zich akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat. In onze privacyverklaring leest u meer informatie over ons cookiebeleid.
Pas cookievoorkeuren aan.